กรกฏาคม 2563
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
หน้าแรก > โครงการพระราชดำริในภาคตะวันออก > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

" โครงการเพื่อประชาในมหานคร "

จากคลองลัดโพธิ์ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการที่แรกเริ่มเดิมทีขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางลัดระหว่างลำน้ำเจ้าพระยาที่คดโค้ง เมื่อขาดการใช้งานมาเป็นเวลานานจึงมีสภาพตื้นเขิน และเมื่อถึงฤดูกาลที่น้ำเหนือไหลหลากหรือมีปริมาณฝนตกชุก การระบายน้ำจึงเป็นไปได้ช้าและเกิดสภาพน้ำท่วมขังพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีแนวพระราชดำริปรับปรุงคลองลัดโพธิ์โดยจัดทำเป็นโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเร่งระบายน้ำเหนือออกสู่ทะเล ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากคลองที่ขุดขยายเป็นการร่นระยะทางและเวลาการไหลของน้ำบริเวณพื้นที่กระเพาะหมู ที่แต่เดิมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไหลอ้อมถึง ๑๘ กิโลเมตร ก็สามารถไหลลงทะเลได้รวดเร็วขึ้น ด้วยระยะทางเพียง ๖๐๐ เมตร ทั้งยังสามารถบริหารจัดการน้ำด้วยการเปิด – ปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาน้ำขึ้น - น้ำลง และน้ำทะเลหนุนสูง นอกจากนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ยังมีศักยภาพในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาและวิจัยประดิษฐ์กังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลต้นแบบขึ้นมาสองแบบ คือ แบบหมุนตามแนวแกน และแบบหมุนขวางการไหล ทั้งยังคำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพทางสังคมและชุมชน นับเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้หลักธรรมชาติเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ประโยชน์ของการลัดน้ำโดยคลองลัดโพธิ์นี้ได้สร้างความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เที่ยวเพลินในโครงการ

“ เป็นโครงการที่เร่งระบายน้ำเหนือออกสู่ทะเล ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่มกรุงเทพฯและปริมณฑล ”

อาคารสีขาวบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ที่ดูไม่ใหญ่โต แต่มีประสิทธิภาพและคุณประโยชน์มากมายมหาศาลสำหรับประชาชน การมาเยือนโครงการแห่งนี้สามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเี่ยมชมโครงการฯ การเดินเล่นออกกำลังกายในสวนสารธารณะที่แวดล้อมด้วยต้นไม่ร่มรื่น หรืออยู่ชมความสวยงามจากแสงไฟของสะพานภูมิพลยามดวงอาทิตย์ลับของฟ้าได้อย่างน่าประทับใจ

สวนสุขภาพลัดโพธิ์ เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใต้สะพานภูมิพล เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย โดยมีเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งด้วย

สะพานภูมิพล ๑ และ ภูมิพล ๒ เป็นโครงข่ายถนนวงแหวนและสะพานขึงแฝดข้ามลำน้ำเจ้าพระยาถึงสองช่วง เพื่อรองรับการขนส่งและการลำเลียงสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพ ต่อเนื่องไปถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคอื่นๆ บริเวณสะพานช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีตอม่อกีดขวางเส้นทางการไหลของน้ำและเรือขนาดใหญ่ และเป็นเส้นทางที่ไม่ลาดชัน รถบรรทุกสามารถวิ่งขึ้นได้ เป็นการเชื่อมพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็กจำนวน ๕ อาคาร มีประตูระบายน้ำ ๔ ช่อง กว้างช่องละ ๑๔ เมตร ฤดูแล้งจะปิดบานประตูเพื่อระบายน้ำ ส่วนฤดูน้ำหลากปิดบานประตูเมื่อน้ำทะเลกำลังขึ้น และเปิดบานประตูในช่วงที่น้ำทะเลกำลังลง ซึ่งนอกจากเป็นประตูระบายน้ำแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยออกแบบเป็นกังหันพลังน้ำอาศัยพลังงานจลน์จากความเร็วของกระแสน้ำ ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำด้วย

รู้แล้วเที่ยวสนุก

พื้นที่กระเพาะหมู เปรียบเสมือนเป็นปอดกลางกรุงขนาดใหญ่ ที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบดูคล้ายเกาะ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ถึง ๖ ตำบล ได้แก่ ตำบลบางกะเจ้า บางน้ำผึ้ง บางกอบัว บางกระสอบ บางยอ และ ทรงคนอง นับเป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบนิเวศที่มีโครงสร้างของสังคมพืชและสัตว์ที่มีความหลากหลาย จัดทำเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามแบบสวนเกษตรดั้งเดิม

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ปั่นจักรยานชมธรรมชาติบนเส้นทาง บางกะเจ้า พื้นที่สีเขียวใกล้กรุงเทพฯ หรือบางทีก็เรียกกันว่ากระเพาะหมู ด้วยรูปลักษณะของพื้นที่ที่ดูคล้ายคลึง ชมวิถีการดำเนินชีวิตแบบเนิบช้าของชาวบ้าน เที่ยวชมธรรมชาติอันร่มรื่นที่ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ บนเนื้อที่กว่า ๒๐๐ ไร่ เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประกอบด้วยพันธุ์ไม้น้ำ พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่สามารถเจริญเติบโตได้ในน้ำกร่อย กับการรักษาสภาพสวนเกษตรดั้งเดิมซึ่งเป็นสวนผลไม้เก่าไว้ มีสะพานไม้ และหอชมวิวสูงประมาณ ๗ เมตร ที่สามารถชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย จัดแสดงปลากัดไทยพันธุ์ต่างๆ ที่หาดูได้ยาก พร้อมทั้งบอกถึงวิธีดูแล บอกถึงสายพันธุ์ และที่มาของปลาแต่ละสายพันธุ์ไว้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นตลาดที่เปิดเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เกิดจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลและคนในชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตผลในชุมชน จุดน่าสนใจอีกแห่งอยู่ด้านหลังตลาดคือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติในโครงการสวนกลางมหานคร แหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในคุ้งบางกะเจ้าและความสำคัญของธรรมชาติที่ควรค่าแก่การรักษาไว้

" ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยว ๑ วัน "

เช้า ออกเดินทางสู่โครงการประตูน้ำระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เยี่ยมชมพื้นที่ในโครงการฯ และขี่จักรยานชมสวนสุขภาพลัดโพธิ์
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย ขี่จักรยานลัดเลาะไปตามเส้นทางบางกะเจ้า สัมผัสพื้นที่สีเขียวและสวนเกษตรดั้งเดิมที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้
เย็น เดินทางกลับ

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ – โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
พิกัดภูมิศาสตร์: N 13° 39′ 877″ E 100° 32′ 325″

จากถนนสุขสวัสดิ์ ไปยังถนนนครเขื่อนขันธ์ วิ่งเข้ามาถึงตลาดพระประแดง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรหึงษ์ ตรงไปเรื่อยๆ ก็จะถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์และโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

ติดต่อ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
หมู่ ๙ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. ๐ ๒๔๖๔ ๒๐๕๘
เปิดทำการ: ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฤดูกาลท่องเที่ยว: ตลอดปี
หมายเหตุ:
สวนสุขภาพลัดโพธิ์เปิดบริการเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.