กรกฏาคม 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
หน้าแรก > โครงการพระราชดำริในภาคตะวันออก > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

" ต้นแบบการพัฒนาผืนดินอย่างยั่งยืน "

จากสภาพพื้นที่เดิมในบริเวณนี้ที่เนื้อดินเป็นทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการชะล้างพังทลายของดินสูง ดินรองรับน้ำได้น้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็นศูนย์ด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า การพัฒนาที่ดิน การวางแผนปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นศูนย์รวมการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ถือเป็นต้นแบบแนวทางและตัวอย่างการพัฒนาให้แก่พื้นที่อื่นได้อย่างยั่งยืน

เที่ยวเพลินในโครงการ

“ พระองค์มีแนวพระราชดำริให้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์ด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ ”

ภายในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนที่กว้างใหญ่ ได้รับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จโดยใช้วิถีทางแห่งธรรมชาติมาพลิกฟื้นผืนแผ่นดินให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน มีการสร้างอ่างเก็บน้ำ จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวง โดยแบ่งพื้นที่เพื่อทำการสาธิตและทดลองงานต่างๆ ได้แก่

งานพัฒนาที่ดิน ศึกษา ทดลอง วิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน สาธิตและส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ การเกษตรผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อให้เกษตรกรพออยู่พอกินและพึ่งพาตัวเองได้

งานชลประทาน วางแผนการใช้น้ำ จัดหาแหล่งน้ำ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมจัดทำระบบส่งน้ำเชื่อมโยงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์ฯ

งานการเกษตร มีหลายด้าน เช่น งานวิชาการเกษตร ศึกษาทดสอบหาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ แล้วถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้สนใจได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร บริการงานวิชาการอาชีพการเกษตรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรรอบๆ ศูนย์ฯ

งานพฤกษศาสตร์ ได้แก่ งานสวนพฤกษศาสตร์ รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าหายาก และพืชสมุนไพร เพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์และศึกษาวิจัย งานเพาะชำกล้าไม้ ผลิตกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายส่วนราชการ วัด โรงเรียน และผู้ที่สนใจเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูป่า งานสวนรุกขชาติ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าในท้องถิ่น และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

งานส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ประสานงานเพื่อพัฒนาอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ ฝึกอบรม ส่งเสริม แนะนำและช่วยเหลือด้านการสหกรณ์

งานปศุสัตว์ ศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์ และหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แล้วเผยแพร่สู่เกษตรกร

งานประมง ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อใช้บริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร เป็นต้น

งานอาชีวศึกษา จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา เพื่อผลิตบุคลากรตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาที่สนใจงานด้านการเกษตรแขนงต่างๆ

๙ มหามงคล เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพ่อหลวงที่ไม่ควรพลาดชม ประกอบด้วย ต้นโพศรีมหาโพ ห้วยเจ๊ก สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ศาลาเทิดพระเกียรติ พระตำหนักสามจั่ว พลับพลาพระราม โรงสีข้าวพระราชทาน หญ้าแฝก และทฤษฎีใหม่

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน เป็นอีกหนึ่งโครงการตามพระราชดำริของพ่อหลวงที่ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำขึ้นบนที่ดินส่วนพระองค์ที่อยู่ติดกับศูนย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทดสอบการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมอาชีพตามความรู้และความถนัดของคนในชุมชน รวมทั้งมีสถานที่ให้ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชม คือ พระตำหนักสามจั่ว ร้านปันสุข สวนพฤกษชาติราชดำรัส โรงเรือนกลุ่มพัฒนาอาชีพเย็บผ้าและจักสาน เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ดิน สถานที่เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจ จำแนกดิน ปัญหาและการจัดการดินของประเทศไทยเพื่อการใช้ประ โยชน์อย่างยั่งยืน

รู้แล้วเที่ยวสนุก

เขาหินซ้อน มาจากคำที่ถูกกล่าวขานตามภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเนินเขา มีหินขนาดน้อยใหญ่ทับซ้อนกันกระจายอยู่ทั่วไป เดิมผืนดินบริเวณนี้เคยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และพืชพรรณนานาชนิด แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปผู้คนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวัง ในระยะเวลาไม่นานผืนดินจึงกลายสภาพคล้ายทะเลทราย

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

แวะชมค้างคาวแม่ไก่ที่ วัดโพธิ์บางคล้า ต่อด้วยไปชิมอาหารและช็อปปิ้งสินค้าพื้นบ้านพร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงที่ ตลาดน้ำบางคล้า และไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร พร้อมชมความงามของพระอุโบสถ

" ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยว ๑ วัน "

เช้า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ศึกษาทฤษฎีเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมจุดสาธิตต่างๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนและโครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย ชมค้างคาวแม่ไก่ที่วัดโพธิ์บางคล้า เที่ยวตลาดน้ำบางคล้า และไหว้พระขอพรที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร
เย็น เดินทางกลับ

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ – ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
พิกัดภูมิศาสตร์: N 13°75'349'' E 101°50'228''

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ไปทางมีนบุรี มุ่งสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ ๗๕ กิโลเมตร จากตัวเมืองฉะเชิงเทราใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ไปทางอำเภอพนมสารคาม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๕๑ – ๕๒

ติดต่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๔๙๘๒ – ๓
เว็บไซต์: www.khaohinsorn.com
เปิดทำการ: ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ฤดูกาลท่องเที่ยว: ตลอดปี
หมายเหตุ:
- มีที่พักรับรองไว้บริการ ต้องติดต่อสำรองล่วงหน้า
- การเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า